ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η Χριστίνα Τετράδη, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, ενημερώνει τους ξενοδόχους σχετικά με τη δήλωση των τιμών των ξενοδοχείων για το 2011, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ειδικότερα, στην απόφαση του ΞΕΕ για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έγκρισης από το ΞΕΕ των τιμών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για το 2011, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Με την οδηγία 123 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία προσαρμόστηκε και η Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν. 3844/2010 απαγορεύεται πλέον οποιαδήποτε παρέμβαση στην διαμόρφωση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια από το 2011 δεν θα προβλέπονται κατώτατα όρια τιμών ξενοδοχείων και οι επιχειρήσεις θα καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές τους και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τα ήδη καθορισθέντα με την 3290/16-3-2010 Υπουργική Απόφαση κατώτατα όρια τιμών ξενοδοχείων για το 2010 θα μπορούν να τα επικαλούνται τα μέλη μας αποκλειστικά και μόνο κατά τις διαπραγματεύσεις τους για τον υπολογισμό δικαιωμάτων τρίτων έναντι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

2. Οι τιμές τις οποίες θα δηλώσετε θα ισχύουν από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 και θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (Δημ. τέλη και Φ.Π.Α.).

3. Κατόπιν τούτων σας αποστέλλουμε συνημμένα τέσσερα έντυπα (4) υπευθύνων δηλώσεων και τρία (3) έντυπα καταλόγων τιμών, τα οποία αφού συμπληρώσετε, πρέπει να υποβάλετε στο Επιμελητήριο για θεώρηση το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εποχιακής λειτουργίας του ξενοδοχείου σας. Η υποβολή όλων των εντύπων πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω του site του Ξ.Ε.Ε. www.grhotels.gr με αυτόματη διαδικασία, την οποία σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε προς διευκόλυνσή σας.

Σημείωση: Νέες πινακίδες τιμών έτους 2011 πρέπει να αναρτήσουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους όλοι οι επιχειρηματίες.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να καθορίσει τιμές για δύο περιόδους:

ΧΑΜΗΛΗ και ΥΨΗΛΗ.

Η κάθε περίοδος καθορίζεται ελεύθερα και μπορεί να περιλαμβάνει όσα χρονικά διαστήματα επιθυμεί ο ξενοδόχος, με την ίδια ή διαφορετική τιμή για το καθένα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ.

α) Οι τιμές που επιθυμεί ο κάθε ξενοδόχος να εισπράττει για το ξενοδοχείο του, είναι ελεύθερες. Πρέπει όμως να διαμορφωθούν με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά στην παρούσα οικονομική κρίση, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες του κάθε ξενοδοχείου. Συστήνουμε να δηλώσετε τις τιμές του 2010 μειωμένες κατά το ποσοστό μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ για τη διαμονή που ισχύει από 1/1/2011.

β) Τιμές για δωμάτια χωρίς λουτρό θα δηλωθούν στην κατηγορία των μειονεκτικών δωματίων τόσο στην υπεύθυνη δήλωση τιμών όσο και στον τιμοκατάλογο.

γ) Ορισμένα δωμάτια ή διαμερίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν από τον ξενοδόχο ως πλεονεκτικά ή μειονεκτικά και να δηλωθούν γι’ αυτά αυξημένες ή μειωμένες αντίστοιχα τιμές.

δ) Οι τιμές του πρωινού, του γεύματος ή δείπνου είναι ελεύθερες, δεν ενσωματώνονται στις τιμές των δωματίων, αλλά δηλώνονται ξεχωριστά και αφορούν τιμή ανά άτομο.

ε) Οι δηλούμενες τιμές δωματίων, πρωινού ή γεύματος και τηλεφωνικής μονάδος, περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΙΜΩΝ.

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ξ.Ε.Ε. το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εποχικής λειτουργίας του ξενοδοχείου τους τις υπεύθυνες δηλώσεις τιμών σε 4 αντίγραφα (με μία φωτοτυπία του σήματος λειτουργίας) και τους καταλόγους τιμών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Το Ξ.Ε.Ε., αφού ελέγξει τις υπεύθυνες δηλώσεις και τους καταλόγους τιμών για την ορθή συμπλήρωσή τους, θα προβεί στην έγκριση και θεώρησή τους.

Όσοι επιχειρηματίες είχαν υποβάλει το 2010 δηλώσεις τιμών που εγκρίθηκαν από το Ξ.Ε.Ε. και επιθυμούν να διατηρήσουν τις ίδιες εγκεκριμένες τιμές και το 2011, πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο Ξ.Ε.Ε., αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μαζί με μία φωτοτυπία της περσινής δήλωσης τιμών.

Εάν το 2010 δεν υπέβαλαν δηλώσεις τιμών αλλά διατήρησαν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους 2009, θα πρέπει να υποβάλουν οπωσδήποτε νέες δηλώσεις τιμών έστω και εάν επιθυμούν να διατηρήσουν και το 2011 τις ίδιες τιμές των ετών 2009 & 2010.

Συμπλήρωση των καταλόγων τιμών

Στους καταλόγους τιμών θ’ αναγραφούν οι αριθμοί των δωματίων και διαμερισμάτων, ανά κατηγορία (δίκλινα – τρίκλινα κλπ) και οι αντίστοιχες τιμές τους, ανά χρονικό διάστημα. Οι τιμές για τα απλά δωμάτια θα δηλωθούν στην κατηγορία των μειονεκτικών δωματίων.

Μετά τη θεώρηση και έγκρισή τους, το Ξ.Ε.Ε. θα αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης τιμών και έναν θεωρημένο κατάλογο τιμών σε κάθε ξενοδοχείο τα οποία υποχρεωτικά θα τηρούνται στον χώρο της υποδοχής και θα επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης θ' αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης τιμών κάθε ξενοδοχείου στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ.

Οδηγίες για τις πινακίδες στα δωμάτια

Μετά τη λήψη της εγκεκριμένης δήλωσης και του καταλόγου τιμών, οι ξενοδόχοι πρέπει να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή όπου δεν υφίσταται σύλλογος από το Ξ.Ε.Ε., τις πινακίδες τιμών στις οποίες θα αναγράψουν τις εγκεκριμένες τιμές τους. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να απευθύνεστε στις τοπικές Ενώσεις Ξενοδόχων για την προμήθεια των πινακίδων, ακόμη και εάν δεν είστε μέλη τους.

Οι πινακίδες τιμών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται ΜΟΝΟ από τον επιχειρηματία ή τον Δ/ντή του ξενοδοχείου, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά των τιμών από την εγκεκριμένη δήλωση σ’ αυτές, καθώς και για την ακριβή τήρησή τους. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, σε περίπτωση ασυμφωνίας των τιμών των πινακίδων με τις αναγραφόμενες στις εγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις τιμών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Στις καρτέλες τιμών των δωματίων, πρέπει επίσης να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας. Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών, και να αποστέλλεται στο Ξ.Ε.Ε. μαζί με τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους και η απόφαση έγκρισης παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής του Ε.Ο.Τ.

Προϋπόθεση για αλλαγές τιμών μετά την έγκριση

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο του ΞΕΕ, για τη διαδικασία υποβολής ελέγχου και έγκρισης των τιμών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μετά την έγκρισή τους οι τιμές καθίστανται σταθερές και δεσμευτικές. Αύξηση των εγκεκριμένων τιμών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν οι νέες τιμές στο Ξ.Ε.Ε., διαφορετικά αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του ν. 2160/93 και επισύρει την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, στο δελτίο του ΞΕΕ αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πελατών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επισημαίνεται ότι:

α) Το κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν μπορεί να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς πελάτες.

β) Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι και την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μίας ημέρας.

Οδηγίες για τις πινακίδες στα δωμάτια

Μετά τη λήψη της εγκεκριμένης δήλωσης και του καταλόγου τιμών, οι ξενοδόχοι πρέπει να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή όπου δεν υφίσταται σύλλογος από το Ξ.Ε.Ε., τις πινακίδες τιμών στις οποίες θα αναγράψουν τις εγκεκριμένες τιμές τους.

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να απευθύνεστε στις τοπικές Ενώσεις Ξενοδόχων για την προμήθεια των πινακίδων, ακόμη και εάν δεν είστε μέλη τους.

Οι πινακίδες τιμών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται ΜΟΝΟ από τον επιχειρηματία ή τον Δ/ντή του ξενοδοχείου, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά των τιμών από την εγκεκριμένη δήλωση σ’ αυτές, καθώς και για την ακριβή τήρησή τους.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, σε περίπτωση ασυμφωνίας των τιμών των πινακίδων με τις αναγραφόμενες στις εγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις τιμών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Στις καρτέλες τιμών των δωματίων, πρέπει επίσης να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας.

Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών, και να αποστέλλεται στο Ξ.Ε.Ε. μαζί με τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους και η απόφαση έγκρισης παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής του Ε.Ο.Τ.

Μετά την έγκρισή τους οι τιμές καθίστανται σταθερές και δεσμευτικές. Αύξηση των εγκεκριμένων τιμών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν οι νέες τιμές στο Ξ.Ε.Ε., διαφορετικά αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του ν. 2160/93 και επισύρει την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.